Iš Šiau­lių ki­lęs Lon­do­ne gy­ve­nan­tis žy­mus išei­vi­jos pia­nis­tas Ri­man­tas Ving­ras  į gim­tą­jį mies­tą grį­žo su nau­ja ini­cia­ty­va. Apsk­ri­ties jau­nie­siems pia­nis­tams ati­da­rė Šiau­lių for­te­pi­jo­nų due­tų fes­ti­va­lio aka­de­mi­ją.

R. Ving­ras per­nai at­gai­vi­no tarp­tau­ti­nį Šiau­lių for­te­pi­jo­nų due­tų fes­ti­va­lį, ku­ria­me kon­kur­sas vy­ko ne tik tarp pro­fe­sio­na­lų mu­zi­kų. Pir­mą kar­tą fes­ti­va­ly­je da­ly­va­vo ir var­žė­si jau­nie­ji pia­nis­tai, lan­kan­tys Šiau­lių ap­skri­ties mu­zi­kos mo­kyk­las.

Vi­są  sa­vai­tę pianistas vedė meist­riš­ku­mo pa­mo­kas de­šim­ty­je re­gio­no mu­zi­kos mo­kyk­lų: Kur­šė­nų, Ven­tos, Jo­niš­kio, Rad­vi­liš­kio, Kel­mės, Pak­ruo­jo, Šau­lių Sauliaus Son­dec­kio me­nų gim­na­zi­jo­je ir abie­jo­se Šiau­lių mu­zi­kos mo­kyk­lo­se: Pir­mo­jo­je mu­zi­kos mo­kyk­lo­je ir Dai­nų mu­zi­kos mo­kyk­lo­je. lapkričio 19 d. R. Vingras vedė meistriškumo pamokas Naujosios Akmenės muzikos mokyklos mokiniams.

Fes­ti­va­lio aka­de­mi­ją R. Ving­ras su­ma­nė kaip edu­ka­ci­nį pro­jek­tą, skir­tą pa­dė­ti vai­kams pa­si­reng­ti ki­tų me­tų ge­gu­žę pla­nuo­jamam aš­tun­ta­jam Šiau­lių for­te­pi­jo­nų due­tų fes­ti­va­liui.

Šeš­ta­die­nį, lapk­ri­čio 23 die­ną, „Po­li­fo­ni­jos“ sa­lė­je aka­de­mi­jos ren­gi­nius vainikavo baigiamasis renginys.  Nuo 11 va­lan­dos vyko pa­skai­tos apie ita­lų dai­lę ir mu­zi­ką. Dai­lės mo­kyk­lų mo­ki­niai ro­dė sa­vo imp­ro­vi­za­ci­jas Leo­nar­do da Vin­či pa­veiks­lų te­mo­mis, o ap­skri­ties mu­zi­kos mo­kyk­lų mo­ki­niai su­si­rungė ita­liš­kų­ mu­zi­kos ter­mi­nų pro­tmū­šy­je. Naujosios Akmenės muzikos mokyklą atstovavo mokytojos Aldonos Savčikienes parengta komanda: Emilijus Generauskas, Kotryna Rauckytė, Tadas Kaikaris, Domantas Milevičius, Modestas Ulberkis.  Įvyko ir for­te­pi­jo­nų „Di­dy­sis Sau­lės mū­šis“, kurio programoje Kotryna Rauckytė, mokytojos Svetlanos Kudžiminskienės fortepijono klasės mokinė atliko J.S.Bacho „Ariją“.